Veel gestelde vragen

MENTORSCHAP

De duur van het mentorschap verschilt. Dat kan een paar maanden zijn, maar ook jaren. Een mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld wanneer daar geen noodzaak meer toe is of een eindtijd is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de mentor niet meer in staat is de belangen van een ander te behartigen. U kunt er dan voor kiezen om verder te gaan met een andere mentor van Max life Coaching en Bewind. Deze is bekend met onze normen en waarden. Wanneer één van de partijen het mentorschap wil beëindigen, moet hij of zij dit aanvragen bij de kantonrechter.

De mentor stelt bijvoorbeeld het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken. Tijdens het mentorschap is de betrokkene handelingsonbevoegd in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor bewaakt de niet-vermogensrechtelijke belangen van de betrokkene.

Het is aan de zorgaanbieder om bij een behandelingsbeslissing de wilsbekwaamheid van de cliënt te beoordelen, eventueel na overleg met het behandelteam of een second opinion. Als de cliënt een mentor of andere vertegenwoordiger heeft, is het ook aan hem om zich een beeld te vormen van de wilsbekwaamheid van de cliënt.

De zorgaanbieder legt de beoordeling van de wilsbekwaamheid vast in het dossier van de cliënt. Daarin beschrijft hij de inhoud van en de wijze waarop de informatie aan de cliënt is verstrekt en de wijze waarop tot de beslissing over de wilsbekwaamheid tot stand is gekomen. Uiteindelijk kan een klachteninstantie, de tuchtrechter of de gewone rechter deze beslissing toetsen. De beoordelaar zal dan over die beslissing verantwoording moeten afleggen.

De zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid een goed hulpverlener te zijn. Dit betekent dat de mentor een zorgaanbieder niet kan dwingen een behandeling te verrichten die hij of een andere vertegenwoordiger als wenselijk zien, maar die de zorgaanbieder niet verenigbaar acht met de zorg van een goed hulpverlener.

U kunt mentorschap aanvragen voor meerderjarige cliënten die tijdelijk of volledig wilsonbekwaam worden beschouwd. Een cliënt is wilsonbekwaam als hij:

De informatie over zijn ziekte of de behandeling niet kan begrijpen, niet in staat is om zelf een besluit te nemen, en/of de gevolgen van een eventueel genomen besluit niet kan overzien.

Bij de bepaling van de wilsonbekwaamheid kan de zorgaanbieder rekening houden met (het samenspel van) de volgende onderwerpen:

De ingrijpendheid van een onderzoek of behandeling, het ziekte-inzicht van de cliënt en het vermogen om de aard en consequenties van de (weigering van de) behandeling te overzien.

Mentorschap is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken indien een persoon niet (meer) in staat is om zijn eigen, persoonlijke belangen te behartigen. Het gaat hier dus duidelijk niet om financiële belangen, maar om bijvoorbeeld het welzijn, de verzorging, de verpleging, huisvestiging of medische behandeling van de betrokkene, omdat hij dat zelf niet meer kan.

De mentor treedt op namens de cliënt als deze niet meer over persoonlijke zaken kan beslissen. Het kan hier dan gaan om mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking, comateuze mensen of mensen met psychiatrische problematiek. Dit gaat altijd over zorgverlening, zoals begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. De mentor ondersteund u bij het nemen van beslissingen en geeft raad waar nodig.

BEWINDVOERING

Beschermingsbewind kan worden beëindigd, door tijdsverloop bij benoeming voor bepaalde tijd. Tevens eindigt het, indien u na verloop van tijd uw belangen weer zelf kan behartigen. Verder eindigt het bewind van rechtswege als de cliënt overlijdt. Beëindiging geschiedt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Bij overlijden van de bewindvoerder beëindigd de beschermingsbewind ook. U kunt er dan voor kiezen om verder onder bewind te gaan met een andere bewindvoerder van Max life Coaching en Bewind. Deze is bekend met onze normen en waarden. Uw merkt hier verder niets van mede omdat uw administratie blijft waar die is.

De bewindvoerder van Maxlife Coaching en Bewind beheert alles wat onder bewind is gesteld en voert hier de administratie over. De financiële huishouding wordt geregeld en benodigde voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en toeslagen, etc. worden aangevraagd. Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn levensonderhoud en dat de vaste lasten betaald worden.

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn financiën en bezittingen wordt een bewindvoerder benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een onderbewindstelling wordt uw vermogen beschermd. Een bewindvoerder voorkomt dankzij het beschermingsbewind dat iemand misbruik maakt van uw situatie. De bewindvoerder behartigt de belangen van u op het gebied van financiën en bezittingen. Tevens wordt de financiële huishouding bijgehouden. Bewindvoerders worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter.

Bewindvoering, ook wel Beschermingsbewind genaamd, is onder andere voor mensen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Het moet voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van uw persoonlijke fysieke of mentale situatie.

BUDGETBEHEER

Budgetbeheer kan opgezegd worden met een normale opzegtermijn van een maand.

Wij maken met u persoonlijke afspraken welke werkzaamheden wij voor u gaan verrichten. Dit kunnen betalingen zijn, administratie voeren, maar ook toeslagen aanvragen of belastingaangifte doen.

Indien u moeite hebt om uw financiën te beheren maar nog wel de zeggenschap wenst te behouden over uw vermogen, is budgetbeheer een oplossing.

Budgetbeheer is vrijwillige hulp bij omgaan met geld. Heeft u schulden en wilt u afspraken maken over het betalen van deze schulden? Dan kan inkomensbeheer een voorwaarde zijn voor deze afspraken over schuldhulpverlening.

Budgetbeheer is voor iedereen die een zorgeloze financiële huishouding wenst en daarom zijn financiën graag aan een professionele partij uitbesteedt. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn. U sluit een overeenkomst tot inkomensbeheer met ons en er is geen uitspraak van de kantonrechter vereist.